پارنو

تاریخچه بروزرسانی

بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.2.1600

تغییرات:
-  اضافه شدن امکان تعاریف و تنظیمات نقشه‌کشی به صورت اختصاصی برای هر طبقه
-  تغییر تیپ‌بندی تیرها به صورت همزمان با تعاریف اختصاصی تنظیمات نقشه‌کشی هر طبقه
-  خروجی لیستوفر پروژه در قالب فایل اکسل
-  خروجی لیستوفر پروژه به صورت مجزا و دسته بندی‌شده براساس طبقه و المان‌ها
-  تفکیک هوشمند المان‌هایی که در ایتبس در حالت NO DESIGN تعریف شده‌اند
-  امکان جداسازی المانی خاص از تیپ‌بندی هوشمند برنامه و تبدیل آن به یک تیپ مجزا
-  امکان جداسازی المانی خاص از تیپ‌بندی هوشمند برنامه و قرار دادن آن در المان‌های خارج از پروژه (عدم ترسیم)
-  تفکیک گزارش‌های کنترلی ترسیم و دسته‌بندی مناسب آنها
-  نمایش موردی و موضوعی گزارش‌ها به صورت تصویری برای تفهیم بیشتر خطای رخ داده به کاربر
-  اصلاح الگوریتم ترسیم دیوار برشی برای تطابق بیشتر مقطع و مدل دیوار برشی
-  اضافه شدن گزینه‌ای برای لحاظ نکردن میلگرد حداقل آیین‌نامه‌ای و استفاده از 1.33 برابر فولاد محاسباتی
-  اضافه شدن تعداد خاموت در ترسیم ستون‌ها
-  اصلاح مقدار طول وصله میلگردهای ستون
-  اصلاح ترسیم خاموت لوزی‌شکل در ستون
-  اصلاح گزارش‌های مربوط به حالت بار EXall , EYall در بخش کنترل سازه
-  رفع خطای انتخاب میلگرد ستون در حالت طراحی وتداخل آن با میلگردهای انتخابی در بخش تیر
-  اضافه شدن پیغام هشدار هنگامی که کادر انتخابی کوچک‌تر از المان‌های ترسیمی پروژه باشد
-  رفع خطای ترسیم ستون‌ها در حالت تعریف نیم‌طبقه و یا تعریف ستون یک تکه برای دو طبقه
-  رفع برخی خطاهای جزئی گزارش شده توسط کاربران

دی ان ان